Decaan Faculteit Business en Economie (1,0 fte) Hogeschool van Amsterdam (HvA) | Young Global People

U bent hier

Decaan Faculteit Business en Economie (1,0 fte) Hogeschool van Amsterdam (HvA)

De functie
De decaan geeft leiding aan de faculteit Business en Economie en is integraal eind­verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in de faculteit. Zij/hij draagt zorg voor het realiseren van de afgesproken doelstellingen, die in lijn zijn met de visie en strategie van de HvA, ten aanzien van onderwijs, onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk en draagt op positieve wijze bij aan de reputatie van de hogeschool.

Tot de resultaatgebieden van de decaan behoren:

 • Medeverantwoordelijkheid voor de strategie en beleid van de HvA

Als lid van het centraal bestuurlijk overleg levert de decaan een actieve bijdrage aan het bepalen en bijstellen van de koers van de instelling als geheel. De deelnemers aan het centraal bestuurlijk overleg zijn elk ook portefeuillehouder voor een of meerdere thema’s en programma's van de strategische innovatieagenda van de HvA.

 • Strategie en inrichting van de faculteit als kennisinstelling

De missie, visie en strategie van de HvA worden vertaald in een meerjarenbeleid voor de faculteit. De decaan voert de agenda van de faculteit uit samen met het managementteam, waarin opleidingsmanagers, lectoren en de directeur bedrijfsvoering zitting hebben. Het MT wordt daarin ondersteund door de secretaris en de faculteitsstaf. Ook is er intensieve samenwerking met de centrale stafafdelingen en diensten die adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid.

 • Sturing geven aan de faculteit

Binnen de HvA wordt gewerkt met heldere sturingsprincipes: ‘in, van en voor Amsterdam’, ’het primaire proces is leidend’, ‘klein binnen groot’, ‘verantwoordelijkheid laag in de organisatie’ en ‘vertrouwen vooraf, verantwoording achteraf’. In aansluiting hierop geeft de decaan integraal leiding aan professionals en de teams waarin ze met elkaar samen­werken. Hij/zij toont verbindend leiderschap, is in staat medewerkers mee te nemen in een gezamenlijke visie en weet deze resultaatgericht te organiseren.

Zij/hij heeft oog voor de belangen en wensen van medewerkers, kan zich goed inleven in de belevingswereld van studenten en stuurt op actieve participatie en een open relatie met de medezeggenschap. Zo zijn student- en medewerkerstevredenheid voor de decaan belangrijke graadmeters.

 • Interne en externe profilering van de faculteit als kennispartner

De decaan draagt zorg voor kennisontwikkeling en -innovatie, en stimuleert kennisverspreiding in voortdurende wisselwerking met organisaties, openbaar bestuur en andere kennisinstellingen. Opbouwen, onderhouden en actief uitbreiden van een relatie­netwerk is van groot belang, om zo op positieve wijze bij te dragen aan de reputatie van de hogeschool.

 • Kwaliteitszorg

De decaan draagt zorg voor het kwaliteitsbeleid op gebied van onderwijs en onderzoek, is verantwoordelijk voor de accreditaties en stuurt aan op kwaliteitscultuur in de faculteit. De onderlinge uitwisseling van gevonden oplossingen en methodes tussen de opleidingen, staven en diensten wordt bevorderd.

 • HR-beleid

De decaan draagt zorg voor adequaat personeelsbeleid. Betrokken en bevlogen medewerkers zijn nodig om onze ambities te bereiken. Voor medewerkersbetrokkenheid én voor studentbetrokkenheid geldt dat vertrouwen nodig is, dat je als lid van een team invloed kunt uitoefenen en regelmogelijkheden hebt. Dat je mét je talent, vanaf dag één gezien en gekend wordt. Engagement uit zich in gedrag, gevoel en kennis.

De faculteit
Binnen de faculteit ligt de focus de komende periode op het doorontwikkelen van de verbinding onderwijs en onderzoek, het ontwikkelen van de faculteit naar een duurzame leer- en onderzoeksomgeving. Dit betekent dat de kandidaat een heldere visie heeft op wat duurzaamheid betekent voor een economische faculteit en dit thema integraal kan vertalen binnen de faculteit. Stabiliteit van de faculteit in een ambitieuze, meer internationale en dynamische omgeving is een blijvend aandachtspunt.

Uitdagingen liggen bij een aantal krimpende opleidingen, flexibilisering van onderwijs , het studiesucces (waaronder ook uitval), ontwikkelen van AD’s en masters en verdere uitbouw van praktijkgericht onderzoek en bijbehorend HR beleid. Het is van belang het eigen profiel van de faculteit scherp en actueel te houden, rekening houdend met maatschappelijke, technologische en vak-gerelateerde ontwikkelingen en nieuwe duurzame economische modellen.

De ideale kandidaat

 • is gepromoveerd in de bedrijfskundige en economische sector;
 • is boegbeeld; heeft haar/zijn sporen verdiend in relevante functies en wordt daarop herkend;
 • vertegenwoordigt de belangen van FBE en haar opleidingen binnen de HvA en in een reeds voorhanden eigen netwerk;
 • heeft kennis van de relevante ontwikkelingen in het vakgebied zoals duurzame nieuwe economische modellen en circulaire economie;
 • is gericht op de toekomst met visie en zicht op landelijke ontwikkelingen op gebied van Ba, Ma en AD en heeft connectie met de internationalisering van het vakgebied;
 • is ambitieus en een weloverwogen veranderaar en in staat met beschikbare middelen te acteren;
 • is ervaren in het besturen van een complexe organisatie en in het leidinggeven aan professionals;
 • is verbindend naar medewerkers en studenten en heeft oog voor de interne organisatie, zoekt de dialoog met medewerkers en studenten motiveert, stimuleert en enthousias­meert; is stevige gesprekspartner, in staat het professionele debat aan te gaan en tegelijkertijd empathisch, gericht op samenwerking en weet vertrouwen te creëren;
 • heeft aantoonbare ervaring met het creëren van een positieve en veilige werksfeer en stuurt op een inclusieve cultuur en diversiteit in teams zodat medewerkers echt kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de HvA;
 • draagt bij aan ons streven naar diversiteit in het Managementteam van de faculteit én het Centraal Bestuurlijk Overleg van de HvA.

Details

Gepubliceerd op: 
10 september 2019