U bent hier

Disclaimer

Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Young Global People (onderdeel van W&S BV) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Young Global People aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Voorwaarden
De inhoud van deze website wordt gemodereerd en ygp.nl behoudt het recht reacties met racistische, discriminerende, beledigende of anderzijds provocerende inhoud zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Voorts is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, inbreuk te maken op rechten van derden, de privacy van andere gebruikers te schenden, aan te zetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen of ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of ygp.nl. Young Global People kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Young Global People garandeert noch ondersteunt enige producten of enige diensten genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en of aangepast. Young Global People behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Young Global People is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor de disclaimer, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot ygp.nl en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Young Global People Young Global People behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Young Global People.

Young Global People heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Young Global People, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden of auteursrecht.

Testimonials

testimonials

Steven Burgmeijer - OM

Steven Burgmeijer van het Openbaar Ministerie verwoordt het doel dat YGP nastreeft als volgt:

"Onze organisatie heeft diversiteit en de kracht van multiculturaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is echter niet bij iedereen even bekend. Een initiatief als YGP kan helpen de drempelvrees te verkleinen. Hun praktische aanpak in de vorm van bemiddeling, trainings- en incompanydagen is een uitstekend hulpmiddel voor een bredere werving en selectiestrategie op weg naar een brede maatschappelijke afspiegeling binnen het OM."

 

Frans van der Pluijm - NOA

Frans van der Pluijm van Arbeids- en Personeelspsychologisch adviesbureau NOA erkent de noodzaak van een dergelijk initiatief:

"Onze testinstrumenten worden gebruikt om uitstroom, werving en selectie van hoger opgeleide multiculturele werkzoekenden op elkaar aan te laten sluiten. Tevens zijn wij financier van de leerstoel arbeidspsychologie multiculturaliteit op de VU Amsterdam. Ook daar blijkt dat het slaan van bruggen tussen diverse culturen op de arbeidsmarkt nog steeds noodzakelijk is."

Sven Asijee - Croonwolter&dros

Sven Asijee van Croonwolter&dros laat zich ook positief uit over het initiatief om meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven te krijgen:

"Binnen onze branche is nog veel ruimte voor een verrijking van de mix van leeftijd, cultuur en sekse. Deze missie hebben wij hoog in het vaandel staan en heeft ons reeds enkele bemoedigende awards opgeleverd. Steeds meer bedrijven werken bewust aan een realistischer aansluiting bij het diverse aanbod op de arbeidsmarkt.
Onbekend maakt echter, hoe jammer ook, vaak onbemind en men neigt daarom onbewust naar 'meer van hetzelfde. Ook als het gaat om aannemen van nieuw personeel. YGP kan, ons inziens, een belangrijke rol spelen om zowel visie als uitvoering naar een effectiever resultaat te brengen. Een mooi streven waar uiteindelijk het hele bedrijfsleven mee gebaat zal zijn."